Algemene Voorwaarden

I Identiteit evenement
De CampusRun is het hardloopevenement van Gezelschap Leeghwater op de campus van de TU Delft. Gezelschap Leeghwater is de studievereniging van de studie werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Opgericht op 16 december 1867 te Delft en gevestigd op Mekelweg 2, 2628CD, Delft.

II Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan de CampusRun van Gezelschap Leeghwater, gevestigd te Delft.

III Deelname
1. Aan deelname aan de CampusRun van Gezelschap Leeghwater is een eenmalig bedrag verbonden. De hoogte van dat bedrag is vastgesteld door de CampusRun Commissie. Deelname aan de CampusRun kan door de deelnemer schriftelijk of door middel van een e-mail aan de CampusRun van  Gezelschap Leeghwater beëindigd worden indien de deelnemeer dat wenst.
2. Indien een deelnemer zijn deelname aan de CampusRun wenst te beëindigen, zal er geen restitutie van het bij artikel 3 lid 1 genoemde bedrag plaatsvinden.

IV Privacy
1. Bij het aangaan van deelname aan de CampusRun gaat de deelnemer ermee akkoord dat de CampusRun Commissie van Gezelschap Leeghwater zijn of haar gegevens gebruikt voor het promoten van haar eigen toekomstige activiteiten.
2. De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn of haar naam, startnummer en foto worden getoond op de CampusRun site en de CampusRun Sociale Media.
4. Gegevens zullen door de CampusRun Commissie van Gezelschap Leeghwater niet met derden gedeeld worden.
5. Tijdens de CampusRun van Gezelschap Leeghwater kunnen beeld- of geluidsopnamen worden gemaakt. Door deel te nemen aan deze activiteit stemt de deelnemer in met het maken van deze opnames en met de reproductie en verspreiding ervan op de CampusRun en de Gezelschap Leeghwater site, CampusRun en Gezelschap Leeghwater Facebook of andere media. Gezelschap Leeghwater zal dit materiaal verwijderen als de desbetreffende deelnemer hier om vraagt.
6. De gemaakte foto’s tijdens de CampusRun van Gezelschap Leeghwater zullen gebruikt worden in een lopend onderzoek van de TU Delft om image analyse software te ontwikkelen. Dit is anoniem en de informatie die vergaard wordt zal niet met derden gedeeld worden. Door deel te nemen aan deze activiteit stemt de deelnemer in met het delen van de foto’s met dit onderzoek. De foto’s zullen niet gedeeld worden indien de desbetreffende deelnemer hier om vraagt.

V Aansprakelijkheid
1. Gezelschap Leeghwater is in geen enkel geval aansprakelijk voor het verlies, diefstal en/of schade, van welke aard ook, tijdens de CampusRun van Gezelschap Leeghwater.
2. Gezelschap Leeghwater stelt zich in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, resulterend uit de datum of tijd van de CampusRun.
3. Bezoekers aan de CampusRun van Gezelschap Leeghwater doen dit op eigen risico. Gezelschap Leeghwater aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van (leden, commissieleden of  bestuursleden van) Gezelschap Leeghwater of deelnemers van de CampusRun, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

VI Alcohol, Drugs en wapens
1. Gezelschap Leeghwater hanteert een streng drugsbeleid. Bij de CampusRun van Gezelschap Leeghwater is het nuttigen en/of het in het bezit hebben van drugs niet toegestaan. Het bestuur en de CampusRun Commissie van Gezelschap Leeghwater behoudt zich het recht om bij verdenking van het bezit en/of gebruik van drugs, de betreffende deelnemer(s) te weigeren/verwijderen van de activiteit.
2. Bij de CampusRun van Gezelschap Leeghwater is het nuttigen en/of het in het bezit hebben van alcohol houdende dranken verboden voor personen onder de 18 jaar.  Het bestuur en de CampusRun Commissie van Gezelschap Leeghwater behoudt zich het recht om bij verdenking van het bezit en/of gebruik van alcoholhoudende dranken bij een persoon onder de 18 jaar, de betreffende deelnemer(s) te weigeren/verwijderen van de activiteit.
3. Bij de CampusRun van Gezelschap Leeghwater is het verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben. Bij verdenking of constatering van het bezit van wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden kan het bestuur en de CampusRun Commissie besluiten tot verwijdering van activiteit en zult u worden overgedragen aan de politie.
4. Eventuele kosten voor het verwijderen van de deelnemer zullen voor rekening van de deelnemer zelf komen.

VII Overig
1. Deelnemers aan de CampusRun zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van de organiserende CampusRun commissie, het Bestuur en vrijwilligers te allen tijde op te volgen.
2. Het bestuur, de CampusRun Commissie en de vrijwilligers kunnen bij overtreding van deze regeling besluiten tot verwijdering van activiteit, weigering van toekomstige activiteiten.
3. De CampusRun Commissie heeft ten allen tijden het recht om de CampusRun te annuleren of de route te wijzigen wanneer er sprake is van slechte weersomstandigheden, lage opkomst en complicaties in de route.
4. De deelnemer moet er rekening mee houden dat de routes niet perfect 5km en 10km zijn. De precieze afstanden zullen wel bekend gemaakt worden.